A- A- A+
ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.) – Eastern Region Center for Space Technology and Geo-Informatics (ESG)

Our Services

ศูนย์ประสานงานด้านการให้บริการข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการบริการด้านให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานในภูมิภาค

ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ให้บริการคลังข้อมูล
ภูมิสารสนเทศรายละเอียดสูง
ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน และอื่นๆ

ให้บริการฝึกอบรม
การใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง
และการสร้างแพลตฟอร์มแอพลิเคชั่นต่างๆ

สร้างนักนวัตกรและพัฒนาองค์กร
ให้เร่งการขับเคลื่อน
โดยเครื่องจักรภูมิสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ & กิจกรรม

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)