จัดโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่

การศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5D Simulation

การศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5D Simulation รองรับการเติบโตในพื้นที่ EEC วันที่ 6 กันยายน 2561

การจัดการเกี่ยวกับน้ำทะเลเปลี่ยนสี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร เป็นวิทยากร เรื่องการจัดการเกี่ยวกับน้ำทะเลเปลี่ยนสี

Roadshow เผยแพร่งานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ 2018

ดร.กฤษ​นัยน์​ เจริญ​จิตร​ ศูนย์​ภูมิภาค​เทคโนโลยี​อวกาศ​และ​ภูมิ​สารสนเทศ​ ภาค​ตะวันออก คณะ​ภูมิ​สารสนเทศ​ศาสตร์​ ในนามตัวแทน มหาวิทยาลัย​บูรพา ได้มีส่วนร่วมในการ Roadshow เผยแพร่งานวิศวกรรมสถานแห่งชาติ 2018

ระดมสมองในการพัฒนาวิธีการสำรวจ แผนการกำจัดวัชพืชร้ายแรง

ทางศูนย์ภูมิภาค​เทคโนโลยี​อวกาศ​และ​ภูมิ​สารสนเทศ​ ภาค​ตะวันออก​ได้เข้าร่วมหารือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม (สนอ.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการเกษตร เพื่อระดมสมองในการพัฒนาวิธีการสำรวจ แผนการกำจัดวัชพืชร้ายแรง ตลอดจนแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นชอบกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดรน, ดาวเทียมรายละเอียดสูงและแบบจำลองเชิงพื้นที่ ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแบบแม่นยำดังกล่าว