วิสัยทัศน์/พันธกิจ


            พันธกิจที่ 1 พัฒนาการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานทางด้านภูมิสารสนเทศ และท้องถิ่นด้วย

            พันธกิจที่ 2 การบริการวิชาการ โดยให้มีการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตรการอบรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ การบริการข้อมูลโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก

            พันธกิจที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี บ่มเพาะนักนวัตกร จัดอบรม เสวนา โดยนักวิชาการและผู้มีความรู้ความสามารถ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ จัดนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน GISTDA portal และกิจกรรมอื่น บ่มเพาะนักนวัตกรรุ่นใหม่จากโรงเรียนที่มีศักยภาพ

            พันธกิจที่ 4 โครงสร้างศูนย์ภูมิภาคฯ  แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่

- หน่วยให้บริการวิชาการ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่าง  ๆ

- หน่วยฝึกอบรมนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ  หน้าที่ฝึกปฏิบัติอบรม และสอดคล้องกับ EEC

- หน่วยวิจัยพัฒนานวัตกรรม หน้าที่พัฒนางานวิจัยต่าง ๆ  

- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เริ่มต้นในธุรกิจภูมิสารสนเทศ หน้าที่แนะแนวทางโดยใช้ภูมิสารสนเทศ