ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
รักษาการผู้อำนวยการ
ดร.ปัทมา พอดี
รักษาการรองผู้อำนวยการ
นายปรีชา บุญขาว
เจ้าหน้าที่วิจัย
นายธิปไตย คำจันทร์
เจ้าหน้าที่วิจัย