ลงทะเบียนใหม่

เพศ / Gender *

อายุ *

การศึกษา / Education *

อาชีพ / Career *

*ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และยอมรับเงื่อนไขการใช้ประโยชน์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Geospatial Big Data) ในเชิงการวิจัยและเชิงพาณิชย์ที่ไม่หวังผลกำไร พร้อมยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ทุกประการ