หลักการและเหตุผล

เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญ สร้างรายได้เศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ การบริหารพัฒนาเมืองพัทยาในภาวะแข่งขันทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และการดำเนินกลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์ โดยการวางรากฐานสำคัญสำหรับอนาคต จำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ถูกต้อง และแม่นยำโดยตลอด ซึ่งประสิทธิภาพของข้อมูลดังกล่าวถือเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการบริหาร ตลอดจนการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ประเด็นความท้าทายของเมืองพัทยามีหลายมิติทั้งทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทรัพยากร-สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการปรับตัวของผู้คนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) นวัตกรรม การสื่อสารด้วยอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง (IoT : Internet of Things) การส่งข้อมูลที่รวดเร็วขึ้นในเจนเนอเรชั่นที่ 5 (5G) และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด จึงทำให้การพัฒนาเมืองทางกายภาพเกิดอัตราเร่งเป็นอย่างมาก มีทั้งข้อมูลเมืองที่สลับซับซ้อน ต้องใช้กระบวนการทางดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามาช่วยลดช่องว่างในการบริหารงานของรัฐแบบดั้งเดิมได้ (Smart Government) เพราะต้องนำเข้าข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และกระบวนการวิเคราะห์แบบหลายชั้นข้อมูล (Multilayer Analytics) เพื่อทำให้เกิดสารสนเทศ (Information) ในการช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ในการพัฒนาเมืองให้ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนักท่องเที่ยว

สมาร์ทซิตี้เป็นหนึ่งในประเด็นที่สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC ) โดยการพัฒนาสมาร์ทซิตี้ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่หลากหลาย (Multidiscipline) เพื่อให้ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ ซึ่งวิทยาการภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ (Geoinformation Science and Space Tech) ได้ข้ามขีดจำกัดของการบริหารข้อมูลสารสนเทศเมืองขนาดใหญ่ได้ โดยอาศัยตำแหน่งภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงข้อมูลหลายรูปแบบ และหลายช่วงเวลาเข้าด้วยกัน  ซึ่งกลายมาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสมาร์ทซิตี้เนื่องจากวิทยาการภูมิสารสนเทศสามารถจัดการโครงสร้างของข้อมูลเมืองทุก ๆ ระบบให้อยู่ในรูปดิจิทัลแบบแผนที่ (City Spatial Info) องค์ประกอบของการพัฒนา สมาร์ทซิตี้ประกอบไปด้วย ทรัพย์สินเมือง (Properties) ประชากร (Socioeconomic) เทคโนโลยี (Innovation & Industrial tech.) และโครงข่ายเชื่อมโยง (Network) ซึ่งทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยข้อมูลสารสนเทศกลางจากวิทยาการภูมิสารสนเทศ (Geoinformation Science) ในการบริหารจัดการเมือง โดยวิทยาการภูมิสารสนเทศและเทคโนโลยีอวกาศ ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การตรวจวัดข้อมูลแบบปกติและแบบเรียลไทม์ (Data Measuring) และการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) โดยที่การตรวจวัดข้อมูลแบบปกติและแบบเรียลไทม์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสารเมืองพัทยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567)
 2. เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่เมืองพัทยา (Big Geospatial Data) และการประมวลผลวิเคราะห์ผลข้อมูลภูมิสารสนเทศมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัทยา
 3. เพื่อนำหลักสูตรด้านวิทยาการภูมิสารสนเทศ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการประยุกต์เครื่องมือภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการเมืองพัทยา และหลักสูตรการประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กในการทำแผนที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน มาอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

 1. เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่ (Big Geospatial Data Center) ของเมืองพัทยา
 2. เพื่อจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการระบบสารสนเทศ การพัฒนาบุคลากรของเมืองพัทยาและในภาพรวมให้มีระดับค่าดัชนีการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน สูงกว่าค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 60 (คะแนนเต็ม 100) ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2563-2567
 3. เพื่อจัดทำขอบเขตการดำเนินโครงการ (TOR) และงบประมาณดำเนินการ โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่และศูนย์พัฒนาบุคลากรทางระบบสารสนเทศและการสื่อสารของเมืองพัทยา

ผลผลิต

 1. แผนแม่บท (Master Plan) พัฒนาแผนแม่บทดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ-การสื่อสาร เมืองพัทยา ในระยะ 5 ปี (2563 – 2567) จำนวน 1 แผนงาน และแผนปฏิบัติการรายปี (Action Plan) ปีละ 1 แผนงาน และมีจำนวนแผนงานข้อเสนอโครงการ (TOR) ที่มีความเป็นไปได้และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของเมืองพัทยาอย่างน้อย 5 ข้อเสนอโครงการ
 2. ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศขนาดใหญ่เมืองพัทยา (Big Geospatial Data) 1 ชุด (ไม่น้อยกว่า 13 ชั้นข้อมูล) และการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อมาปรับใช้ในการบริหารจัดการเมืองพัทยาด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ
 3. หลักสูตร (Curriculum) จำนวน 2 หลักสูตร เพื่อสนับสนุนเพิ่มทักษะและเสริมสร้างความสามารถให้บุคลากรของเมืองพัทยาหรือส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการประยุกต์ระบบสารสนเทศและเครื่องมือวิทยาการภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการเมืองพัทยา โดยหลักสูตรประกอบไปด้วย
  1. หลักสูตรการประยุกต์เครื่องมือภูมิสารสนเทศในการบริหารจัดการเมืองพัทยา : โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีการบริหารจัดการเมืองและผังเมืองด้วยข้อมูลภูมิสารสนเทศ (Big Geospatial Data for Smart City Management) และวิธีปฏิบัติงานการเรียกดูข้อมูล (Viewing) การแก้ไขข้อมูล (Editing) และการนำเข้าข้อมูล (Collecting) ในการบริหารจัดการเมืองพัทยา และคู่มือการปฏิบัติงานการใช้เครื่องมือภูมิสารสนเทศ (Standard Operation Procedure : SOP) จำนวน 1 หลักสูตร
  2. หลักสูตรการประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กในการทำแผนที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน : โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทฤษฎีการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photo Mapping) การประยุกต์หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (small Unmanned Aerial System : sUAS or Drone)  และวิธีปฏิบัติงานการใช้หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (small Unmanned Aerial System : sUAS or Drone) ในการจัดทำแผนที่รายละเอียดสูง (Very High Resolution Mapping : VHR) ของภัยพิบัติธรรมชาติ (เน้นอุทกภัย) การจราจร และคู่มือการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) การใช้หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กในการจัดทำแผนที่รายละเอียดสูง ทั้งนี้วิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญที่ดำเนินการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจะต้องได้รับใบอนุญาตการใช้หุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก (จากสำนักงานการบินพลเรือน) จำนวน 1 หลักสูตร

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

https://www.facebook.com/BigGeospatialData