ประวัติ


ในการก่อตั้งศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาคครั้งแรกสำหรับการศึกษาวิจัยรีโมทเซนซิ่งได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับศูนย์ประสานงาน ในส่วนภูมิภาคฯ ทั้งสามแห่งดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่

ศูนย์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ภูมิภาคได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับศูนย์ประสานงาน ในส่วนภูมิภาคฯ ทั้งห้าแห่งดังนี้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

ศูนย์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา