การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal)

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal)
วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรม Drone for Safety

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย (Drone for Safety )
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา