กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4 สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการถ่ายทอดความรู้
ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคม

โครงการถ่ายทอดความรู้ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Qs2-101 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 มหาวิทยาลัยบูรพา