"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใ...

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อพัฒนาศักยภาพในกการบริหารจัดการสาธารภัย"จะจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤษภ...

การฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสาร...

วันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2561ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา