โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการ สาธารณภัย (Drone for Safety)