โครงการวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

โครงการวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลจากดาวเทียม

บริเวณอำเภอหนองใหญ่ และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี