โครงการวิจัยการประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

เพื่อจัดทำแผนที่รายแปลงของพื้นที่เกษตรกรรมจากข้อมูลจากดาวเทียม

บริเวณอำเภอหนองใหญ่ และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

admin
arisa.vaich@gmail.com