โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal)
วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

admin
arisa.vaich@gmail.com