ร่วมหารือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอารักขาพืชเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม​ พ.ศ.2561
ณ กรมวิชาการเกษตร​, บางเขน

ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยี​อวกาศ​และ​ภูมิ​สารสนเทศ​ ภาค​ตะวันออก​ ได้เข้าร่วมหารือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการอารักขาพืชเศรษฐกิจ โดยร่วมกับอธิบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องของกรมวิชาการเกษตร, สกว. และ บ.KTIS ซึ่งผลจากการประชุมในเบื้องต้น จะนำไปสู่การพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เกษตร (อ้อย) ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านงานวิจัยที่มีกระบวนการวิเคราะห์หลายชั้น และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ซึ่งศูนย์ภูมิภาคฯกำลังดำเนินการพัฒนา FMIS (Farm Management Information System) eg. Drone, VHR satellite.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*