ระดมสมองในการพัฒนาวิธีการสำรวจ แผนการกำจัดวัชพืชร้ายแรง

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ณ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม
ทางศูนย์ภูมิภาค​เทคโนโลยี​อวกาศ​และ​ภูมิ​สารสนเทศ​ ภาค​ตะวันออก​ได้เข้าร่วมหารือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม (สนอ.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และกรมวิชาการเกษตร เพื่อระดมสมองในการพัฒนาวิธีการสำรวจ แผนการกำจัดวัชพืชร้ายแรง ตลอดจนแผนการปฏิบัติงาน ซึ่งทุกภาคส่วนเห็นชอบกับการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดรน, ดาวเทียมรายละเอียดสูงและแบบจำลองเชิงพื้นที่ ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรแบบแม่นยำดังกล่าว

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*