วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤ

ษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้มีการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และกรรมการบริหารงาน ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
1.ดร.ดำรงฤทธิ์ เนียมหมวด
2.นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม
3.นายชุมพร เนตรนิยม
4.ดร.พงศ์สันต์ มิตราธนันท์
5.รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก
6.ดร.วิโรฒน์ ชมภู
7.รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
8.ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก
9.อ.วุฒิชัย แก้วแหวน
พร้อมด้วย รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ
เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก
และได้มีมติการแต่งตั้งให้ ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร เป็นผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

admin
arisa.vaich@gmail.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น