จัดนิทรรศการ โครงการ Smart Living
วันที่ 4-5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

admin
arisa.vaich@gmail.com