กิจกรรม BUU Tech Talk 2018 :
Smart Automation And Data Analytics Technology For EEC

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยพี่เลี่ยงและเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
กิจกรรม BUU Tech Talk 2018 :Smart Automation And Data Analytics Technology For EEC
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา