การพัฒนาภูมิสารสนเทศเกษตรแบบแม่นยำ
โดยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็กเพื่อวัดความชื้นในดิน

ทางศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้เข้าร่วมการประชุมปิดโครงการ “การพัฒนาภูมิสารสนเทศเกษตรแบบแม่นยำโดยระบบหุ่นยนต์อากาศยานขนาดเล็ก เพื่อวัดความชื้นในดิน:กรณีศึกษามันสำปะหลัง” ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2561

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*