กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4

กิจกรรม GISTDA SPACE CAMP#4 สร้างแรงบันดาลใจต่อยอดสู่การพัฒนาด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในอนาคต ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โครงการถ่ายทอดความรู้
ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคม

โครงการถ่ายทอดความรู้ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Qs2-101 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal)

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ (GISTDA Portal)
วันที่ 2-3 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้อง 204 ชั้น 2 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการอบรม Drone for Safety

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย (Drone for Safety )
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา