การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย