โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย (Drone for Safety )
วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา

admin
arisa.vaich@gmail.com