โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation

โครงการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเชิงพื้นที่ในรูปแบบ 5D Simulation เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพเชิงพื้นที่

วันที่ 5-6 กันยายน 2561
ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี