การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย