การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้อากาศยานไร้คนขับ

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย

admin
arisa.vaich@gmail.com