โครงการถ่ายทอดความรู้ในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจและสังคม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้อง Qs2-101 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 มหาวิทยาลัยบูรพา

การบรรยายเรื่อง ระบบ GISTDA Portal คือระบบภูมิสารสนเทศกลางเพื่อการบริการแผนที่ออนไลน์ เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและนำมาสร้างแอพพลีเคชั่นได้ด้วยตนเอง ภายใน 3 ขั้นตอน คือ ค้นหา (Search), สร้าง (Create) และ แบ่งปัน (Share) โดยมีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ให้ความสนในเป็นจำนวนมาก เพื่อจะนำไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่จะทำงานวิจัย

กิจกรรมการแข่งขันพัฒนา GIS Application เพื่อตอบสนองต่อภาคธุรกิจ “DGAB” 2018 มีกติกาการรับสมัคร ประเภทนักพัฒนา โดยจะแข่งขันเป็นทีม ไม่เกิน 3 คน และไม่จำกัดอายุ มีความรู้พื้นฐานทางด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ เน้นการประยุกต์ใช้ GIS เพื่อสนับสนุนธุรกิจของผู้ประกอบการ ซึ่งมีนิสิตระดับปริญญาตรี คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ให้ความสนใจกับโครงการนี้พอสมควร

admin
arisa.vaich@gmail.com