เกี่ยวกับ ESG

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.) หรือ Eastern Region Center for Space Technology and Geo-Informatics (ESG) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2544 โดยเป็นหน่วยงานภายใต้มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจหลักในการให้บริการข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมและข้อมูลภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานในภูมิภาคและท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น

ประวัติ ESG

ในการก่อตั้งศูนย์ประสานงานส่วนภูมิภาคครั้งแรกสำหรับการศึกษาวิจัย Remote Sensing ได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ ระหว่างสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับศูนย์ประสานงาน ในส่วนภูมิภาคฯ ทั้งสามแห่งดังนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยกองสำรวจทรัพยากรธรรมชาติด้วยดาวเทียม ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในภูมิภาค 3 แห่ง ได้แก่

– ศูนย์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น – ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา

ศูนย์ภูมิภาคได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือจัดตั้งศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับศูนย์ประสานงาน ในส่วนภูมิภาคฯ ทั้งห้าแห่งดังนี้

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง ศูนย์ประสานงานในภูมิภาค ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยในภูมิภาค

– ศูนย์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ – ศูนย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น – ศูนย์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา – ศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี – ศูนย์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

ปัจจุบันศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 พัฒนาการงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ) หรือ EEC และการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC HDC) พร้อมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของหน่วยงานทางด้านภูมิสารสนเทศ และท้องถิ่นด้วย

พันธกิจที่ 2 การบริการวิชาการ โดยให้มีการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำหลักสูตร การอบรม เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการ การบริการข้อมูลโดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก

พันธกิจที่ 3 การถ่ายทอดเทคโนโลยี บ่มเพาะนักนวัตกร จัดอบรม เสวนา โดยนักวิชาการและผู้มีความรู้ความสามารถ ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิสารสนเทศ จัดนิสิตเข้าร่วมการแข่งขัน GISTDA portal และกิจกรรมอื่น บ่มเพาะนักนวัตกรรุ่นใหม่จากโรงเรียนที่มีศักยภาพ

พันธกิจที่ 4 โครงสร้างศูนย์ภูมิภาคฯ แบ่งออกเป็น 4 หน่วย ได้แก่

- หน่วยให้บริการวิชาการ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ มีหน้าที่ให้คำปรึกษาให้แก่ หน่วยงานต่างๆ

- หน่วยฝึกอบรมนวัตกรรมภูมิสารสนเทศ หน้าที่ฝึกปฏิบัติอบรม และสอดคล้อง กับ EEC

- หน่วยวิจัยพัฒนานวัตกรรม หน้าที่พัฒนางานวิจัยต่าง ๆ

- หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เริ่มต้นในธุรกิจภูมิสารสนเทศ หน้าที่แนะแนวทางโดยใช้ภูมิสารสนเทศ

ภารกิจ

  1. เป็นศูนย์ประสานงานด้านการให้บริการข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์รวมถึงการบริการด้านให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานในภูมิภาค
  1. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศตามนโยบายที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กำหนดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในภูมิภาคให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศโดยเฉพาะการนำข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย (THEOS) ไปใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
  1. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศให้เป็นมาตรฐานรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่บุคลากรในภูมิภาค
  1. จัดทำระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศให้เป็น databank เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานในภูมิภาคและสนับสนุนหน่วยงานส่วนกลาง

Our Services

ศูนย์ประสานงานด้านการให้บริการข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงการบริการด้านให้คำปรึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่หน่วยงานในภูมิภาค

ให้คำปรึกษาด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

ให้บริการคลังข้อมูล
ภูมิสารสนเทศรายละเอียดสูง
ภาพถ่ายทางอากาศจากโดรน และอื่นๆ

ให้บริการฝึกอบรม
การใช้เครื่องมือทางภูมิสารสนเทศขั้นสูง
และการสร้างแพลตฟอร์มแอพลิเคชั่นต่างๆ

สร้างนักนวัตกรและพัฒนาองค์กร
ให้เร่งการขับเคลื่อน
โดยเครื่องจักรภูมิสารสนเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น