A- A- A+
บุคลากร ESG – ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)

บุคลากร ESG

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)

ดร.กฤษนัยน์ เจริญจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ

ดร.ปัทมา พอดี
รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ
และเลขานุการ

นายปรีชา บุญขาว
รองผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคฯ
และเจ้าหน้าที่วิจัย

 นายชุติ    อากาศะชาติ
นักวิจัยพัฒนาเทคนิค
ภูมิสารสนเทศ

นางสาวอารียา ศรีใจอินทร์
ผู้ช่วยนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการภูมิสารสนเทศ

นางสาวธนิษตา ไทยเกิดศรี
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิชญา ทรัพย์ผดุงชนม์
นิสิตผู้ช่วยด้านธุรการ

นายฤชากร แสงเพชร 
นิสิตผู้ช่วยด้านคอมพิวเตอร์

WP-Backgrounds by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)