บทบาท ESG กับ EECi

พวกเราเป็นศูนย์เชื่อมต่อเผยแพร่และร่วมสร้างสรรค์นโยบายของ EECi ด้าน KRENOVAPOLIS of EECi

ศูนย์กลางและฐานในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยเป็นกลไกที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (National ST & I Infrastructure) เพื่อสร้างทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) และสร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ (Knowledge & Skill Worker) ตลอดจนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจนวัตกรรมของประเทศ (Innovative Economy) ทั้งนี้ EECi ยังรวมถึงย่านนวัตกรรมศรีราชารวมไปถึงย่านนวัตกรรมบางแสน ซึ่งดำเนินการโดยNIA เพื่อสร้างกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว ให้กับภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อมุ่งพัฒนาย่าน และบ่มเพาะ Startup ให้เกิดธุรกิจเชิงสร้างสรรค์และสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศสืบไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น