A- A- A+
คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ – ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออก (ศทอภอ.)